Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Serwis Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.

Serwis Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.

Serwis Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.

KLASTER ENERGETYCZNY

Konecki Klaster Energetyczny powstał na mocy Porozumienia o ustanowieniu klastra energii podpisanego w dniu 12 października 2017 r. Klaster nie posiada osobowości prawnej i nie podlega rejestracji. Konecki klaster energetyczny działa na obszarze Miasta i Gminy Końskie

Podstawą prawną funkcjonowania Koneckiego Klastra Energetycznego jest ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, z późn. zm.), zgodnie z którą klaster energii to – cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra, nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii, zwany dalej „koordynatorem klastra energii”.

Misją Klastra jest poprawa stanu środowiska na obszarze Miasta i Gminy Końskie, w tym jakości powietrza, poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym odnawialnych źródeł energii oraz inne działania proefektywnościowe

  • Aktualności związane z klastrem

Inwestycje w czystą energię.

Politechnika Świętokrzyska będzie promować rozwiązania w pozyskiwaniu czystej energii. Uczelnia podpisała umowę o współpracy z koneckim Klastrem Energetycznym i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.Konecki Klaster Energetyczny obejmuje przede wszystkim gminę Końskie i działające na jej terenie spółki komunalne, ale także przedsiębiorców z Kielc. Propaguje zwiększenie efektywnego wykorzystania energii zarówno w odniesieniu do energii konwencjonalnej, jak i odnawialnej.

Ciąg dalszy  (link).

 

I Forum Energetyki Rozproszonej.
5 marca 2019 r. w Krakowie w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się I Forum Energetyki Rozproszonej.
Organizatorami byli członkowie konsorcjum realizującego projekt "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)" - Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG
Udział wzięli liczni przedstawiciele rządu ,klastrów energii, środowisk nauki, biznesu, samorządu terytorialnego, branżowych izb gospodarczych i organizacji pozarządowych. Szczegóły tutaj ( https://www.er.agh.edu.pl/projekt-klaster/forum-energetyki-rozproszonej/ )

II Forum Energetyki Rozproszonej .
25 listopada 2019 r. w AGH na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (bud. B-8, aula) odbyło się II Forum Energetyki Rozproszonej „Czysta energia dla każdego”
Organizatorami Forum byli członkowie konsorcjum realizującego projekt "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)" - Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach energii, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.
Szczegóły tutaj ( https://www.er.agh.edu.pl/projekt-klaster/ii-forum-energetyki-rozproszonej/ ) 
25 marca 2019r . W Centrum Informatyki AGH w Krakowie odbyło się I Forum energetyki Rozproszonej. Organizatorami wydarzenia są członkowie konsorcjum realizującego projekt.

  • Struktura klastra energetycznego

KOORDYNATOR KLASTRA

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 26-200 Końskie, ul. Armii Krajowej 5

LIDER KLASTRA

- Gmina Końskie, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1

PARTNERZY KLASTRA

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 26-200 Końskie, Modliszewice, ul. Piotrkowska 2E

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 26-200 Końskie, ul Łazienna 8

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 3

  • Projekty analizowane /realizowane

- Budowa wysokosprawnej kogeneracji opartej na biomasie 1,5 MWe + 4,5 MWt
  albo opcja najbardziej pożądana – budowa wysokosprawnej kogeneracji
  opartej na lokalnie wytwarzanym RDF lub pre-RDF
- Budowa kotła na biomasę 3 MW.
- Wykorzystanie ciepła odpadowego z pobliskich zakładów ceramicznych do zasilania systemu ciepłowniczego
- Budowa akumulatora ciepła współpracującego z systemem
- Budowa farmy solarnej do zasilania akumulatora ciepła
- Rozbudowa oraz modernizacje sieci cieplnej
- Budowa węzłów C.W.U. dla wielorodzinnych budynków mieszkalnych wykorzystujących OZE w okresie letnim (kolektory słoneczne, pompy ciepła), w okresie zimowym zasilanych z istniejących węzłów     cieplnych  C.O.
- Termomodernizacja budynków należących do Gminy Końskie: ZPO Kazanów, ZPO Nieświń, ZPO Pomyków, SP Modliszewice i ZS Rogów, budynku Gimnazjum nr 2 w Końskich, budynku MGOPS w Końskich.

- Budowa węzłów C.W.U. dla wielorodzinnych budynków mieszkalnych wykorzystujących OZE w okresie letnim (kolektory słoneczne, pompy ciepła).W okresie zimowym będą zasilane z istniejących węzłów     cieplnych C.O.
- Zielone elektroogrzewnictwo power-to-heat (P2H) 

   Koncepcja P2H opiera się na integracji rynków energii elektrycznej i systemów     ciepłowniczych, z której mają wynikać dwie podstawowe korzyści:
    1. wzrost możliwości bilansowania systemów elektroenergetycznych poprzez tanie magazynowanie w cieple nadwyżek produkcji energii elektrycznej z OZE,
    2. W warunkach polskich profil obciążenia ciepłowniczego jest w dużym stopniu     skorelowany z profilem generacji wiatrowej.
- Budowa połączenia kablowego stacji OSD PEC w Końskich ze strefą przemysłową
  Rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego mającego na celu wykonanie połączenia kablowego średniego napięcia w celu zasilenia w energię elektryczną odbiorców na strefie przemysłowej o łącznej mocy     ok 8 MW i długości 1 km
- Planowane wykonanie połączenia farmy fotowoltaicznej ze stacją OSD PEC w Końskich. Planowane połączenie ma zapewnić spożytkowanie nadwyżek produkcji źródła OZE przez PEC w Końskich oraz dalszą     odsprzedaż dla klientów strefy przemysłowej.
- Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych :
  - budowa farmy fotowoltaicznej na terenie PWiK w Końskich Sp. z o.o. (dostępne jest ok. 100 ha)
  - projekt "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację paneli   fotowoltaicznych - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o."   (wniosek o dofinansowanie z RPO WŚ na lata 2014-2020, oś priorytetowa III   Efektywna i zielona energia , działanie 3.1.  Wytwarzanie i dystrybucja energii   elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wartość projektu: blisko 3,5 mln   PLN, wnioskowane dofinansowanie ok. 1, 38 mln PLN .W celu zwiększenia wykorzystania energii OZE z farm fotowoltaicznych planuje się budowę mikrosieci, która połączy źródła z członkami klastra, instytucjami publicznymi itp. zwiększając niezależność energetyczną.

- Horyzont 2020
  Opracowanie i wdrożenie projektu „One-stop-shop” czyli „sklepów z jedną półką” (Horyzont 2020), którego celem jest ułatwianie właścicielom domów jednorodzinnych przeprowadzania remontów poprawiających efektywność energetyczną. W jednym miejscu kompletna pomoc – od doradztwa technicznego, poprzez projektowanie, wykonawstwo oraz pełne informacje dotyczące źródeł finansowania.
Pomysł na RDF
- Projekt „Racjonalizacja funkcjonowania RZZO przez doposażenie instalacji do   doczyszczania selektywnie zbieranych frakcji odpadów oraz budowę instalacji do produkcji aglomeratu paliwowego w postaci pelletu” (wniosek złożony w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II, Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, wartość projektu – ponad 12,3 mln PLN, planowane dofinasowanie – ponad 6 mln PLN.
- Obniżenie energochłonności przedsiębiorstw:
  Projekt „Budowa energooszczędnego budynku administracyjno - socjalnego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp z o.o.” wniosek o dofinasowanie z programu NFOŚiGW - Poprawa     jakości powietrza, (część 6) - Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności (wartość projektu ponad 4 mln PLN, wnioskowana dotacja 748 000 PLN, wnioskowana   pożyczka 1 123 200 PLN).
- w ramach projektu parasolowego realizacja 427 instalacji OZE (fotowoltaiczne i solarne), moc el. 1,04 MWe, moc cieplna 0,16MWt– zadanie uzyskało pozytywną ocenę z RPO WŚ
- w ramach projektu parasolowego realizacja 427 instalacji OZE (fotowoltaiczne i solarne), moc el. 1,04 MWe, moc cieplna 0,16MWt– zadanie uzyskało pozytywną ocenę z RPO WŚ
- Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne
- Termomodernizacja budynków publicznych wielorodzinnych
- Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie   (dostęp do kanalizacji sanitarnej przez 98,8% mieszkańców naszej aglomeracji)
- Przebudowa ciepłowni miejskiej z nową instalacją odpylającą o wysokiej skuteczności (99%)
- Nowoczesna oczyszczalnia ścieków
- Solarna suszarnia osadów ściekowych
 
  • Pilotażowe klastry energetyczne

Ministerstwo Energii przyznało 33 Certyfikaty Pilotażowego Klastra Energii. 10 najlepszych otrzymało Certyfikat z wyróżnieniem. Miano Lidera w Konkursie przypadło Klastrowi Energii Zbiornika Czorsztyńskiego, który otrzymał maksymalną ilość punktów na etapie oceny merytorycznej.

Certyfikaty z wyróżnieniem (lista alfabetyczna):

* Białogardzki Klaster Energii
* Energy REGION Michałowo
* Karkonoski Klaster Energetyczny
* Klaster Energii "Żywiecka Energia Przyszłości"
* Klaster Energii Serce Podhala
* Olecki Klaster odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej „ZIELONE OLECKO”
* Siemiatycki Klaster Energii
* Słupski Klaster Bioenergetyczny
* Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej

Certyfikat (lista alfabetyczna ):

* Baligrodzki Klaster Energii Odnawialnej
* Bezpieczna i czysta energia dla Sokołowa
* Brenergia - Klaster Lokalnego Systemu Energetycznego
* Brzeski Klaster Energii Odnawialnej
* Energetyczny Klaster Oławski EKO
* Klaster Energia Dolina Zielawy
* Klaster Energii "Powiatu Przysuskiego"
* Klaster Energii Południowe Podlasie
* Klaster Energii Zielony Pierścień  Tarnowa
* Klaster Mazurska Energia
* Klaster OZE Grudziądz Obszar Zrównoważony Energetycznie
Konecki Klaster Energetycznymapa
* Kwidzyński Klaster Energii
* Południowo-Zachodni Klaster Energii
* Przechlewski Klaster Energii
* Ryterski Mikroklaster Energii Odnawialnej
* Siedlecki Klaster Energii (Lider Gmina Kotuń)
* Siedlecki Klaster Energii (Lider Miasto Siedlce)
* Sochaczewski Klaster Energii
* Tarnowski Klaster Energii
* Wieniawski Klaster Energii Odnawialnej
* Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica
* Zielona Generacja Nowy Targ