Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Serwis Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.

Serwis Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.

Serwis Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.

KODEKS SIECI

Procedura przyłączania mikroinstalacji

Procedurę przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020r.poz. 833,843i 1086).

 1. MIKROINSTALACJA

I.I. Informacja dla zgłaszających mikroinstalacje do przyłączenia do sieci dystrybucyjnej

Drogi Kliencie, w związku z wejściem w życie z dniem 27.04.2019 r. wymogów ogólnego stosowania, wynikających z Kodeksu przyłączenia jednostek wytwórczych NC RfG, określonych w Rozporządzeniu Unii Europejskiej 2016/631, oraz procedur szczegółowych, powstałych na jego podstawie zostały zmienione druki zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji. Wprowadzona zmiana wymaga załączenia do ww. zgłoszenia deklaracji zgodności producenta przyłączanego sprzętu.

I.II. Prośba do producentów i dostawców inwerterów dla mikroinstalacji!

W związku z wejściem w życie z dniem 27.04.2019 r. wymogów ogólnego stosowania, wynikających z Kodeksu przyłączenia jednostek wytwórczych NC RfG, określonych
w Rozporządzeniu Unii Europejskiej 2016/631, oraz procedur szczegółowych, powstałych na jego podstawie, w celu ułatwienia procesu przyłączania mikroinstalacji, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o. zwraca się do wszystkich producentów
i dostawców inwerterów do mikroinstalacji fotowoltaicznych z prośbą o przesyłanie na niżej podany adres wymaganych deklaracji zgodności dla tych urządzeń. Otrzymane deklaracje pozwolą złagodzić naszym klientom powstałą uciążliwość związaną z koniecznością ich okazania w procesie przyłączania mikroinstalacji do sieci.

W/w dokumenty prosimy przesyłać w formie czytelnie wykonanego skanu na adres: zec.konskie@pro.onet.pl

I.III. Procedura przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.

Za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji nie pobiera się opłaty za przyłączenie.

Jeśli jesteś odbiorcą końcowym tj. jesteś stroną w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub w umowie kompleksowej oraz prowadzisz działalność gospodarczą, planujesz podłączyć do instalacji wewnętrznej odnawialne źródło energii elektrycznej o mocy zainstalowanej do 50 kW (zwane dalej mikroinstalacją) oraz moc zainstalowana mikroinstalacji nie jest większa niż moc przyłączeniowa dla obiektu (określona w umowie
o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowie kompleksowej), postępuj według poniższych kroków. W innym przypadku powinieneś wystąpić z Wnioskiem
o określenie warunków przyłączenia do sieci.

 

 1. ZNAJDŹ UPRAWNIONEGO INSTALATORA

Budowa zarówno samej mikroinstalacji jak i instalacji łączącej mikroinstalację z siecią elektroenergetyczną może być wykonana jedynie przez osobą posiadającą właściwe uprawnienia:

 • certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii),

lub

 • ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

lub

 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
  i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.​

 

 1. ZAINSTALUJ SWOJĄ MIKROINSTALACJĘ

Uprawniony instalator powinien dokonać montażu mikroinstalacji zgodnie z dokumentacją techniczną, a także w oparciu o IRiESD PEC w Końskich Sp. z o.o. oraz Rozporządzenie Unii Europejskiej nr 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci

Podłączenie mikroinstalacji powinno być wykonane za licznikiem rozliczeniowym energii elektrycznej, w instalacji wewnętrznej Zgłaszającego. Pomiędzy ww. licznikiem
a mikroinstalacja należy bezwzględnie zabudować łącznik umożliwiający jej odłączenie spod napięcia. Rozwiązanie techniczne zabudowy mikroinstalacji musi umożliwiać wymianę/obsługę licznika rozliczeniowego energii elektrycznej w stanie beznapięciowym.

 

 1. POINFORMUJ PEC W KOŃSKICH SP. Z O.O. O ZAINSTALOWANIU MIKROINSTALACJI

Po zainstalowaniu mikroinstalacji powiadom o tym fakcie PEC w Końskich Sp. z o.o. co najmniej 30 dni przed jej planowanym uruchomieniem. Aby zgłosić przyłączenie mikroinstalacji należy wypełnić: Dokument instalacji – Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej

Zgłoszenie zawiera:

 • Dane Zgłaszającego – odbiorcy końcowego mikroinstalacji.
 • Dane obiektu, w którym zainstalowano mikroinstalację.
 • Dane techniczne mikroinstalacji wraz z wymaganymi certyfikatami/testami.

Zgłoszenie należy dostarczyć do siedziby PEC w Końskich Sp. z o.o. lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Armii Krajowej 5, 26-200 Końskie. Następnie PEC w Końskich Sp.
z o.o. dokona weryfikacji zgłoszenia mikroinstalacji i wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia prześle propozycję umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci.

 

 1. ZABUDOWA URZĄDZEŃ POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH 

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia PEC w Końskich Sp. z o.o. swoim kosztem zabuduje urządzenia pomiarowo – rozliczeniowe mierzące energię pobraną z sieci jak i energię oddana do niej. Zabudowa przedmiotowych urządzeń nastąpi w terminie 30 dni liczonych od wpłynięcia zgłoszenia.

Obowiązki informacyjne 

Po zabudowie mikroinstalacji na Tobie spoczywa  obowiązek informowania PEC w Końskich Sp. z o.o. o:

 1. Zmianie rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w mikroinstalacji lub jej mocy zainstalowanej elektrycznej – w terminie 14 dni od zmiany tych danych
 2. Zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji – w terminie 45 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii elektrycznej
  z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji

 

 1. PODPISZ UMOWY REGULUJĄCE DYSTRYBUCJĘ I SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Na podstawie poprawnie złożonego zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, otrzymasz do podpisu dwa egzemplarze spersonalizowanej  Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci. Pamiętaj, żeby wskazać w jej załączniku podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB).

Zaoferuj wytworzoną w mikroinstalacji energię elektryczną  sprzedawcy i podpisz z nim umowę sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji lub umowę
o bilansowanie handlowe. Pozwoli Ci ona skutecznie wskazać i potwierdzić podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB), a później rozliczać energię wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej.

Umowa ta może zostać podpisana z dowolnie wybranym sprzedawcą  – w tym Sprzedawcą zobowiązanym lub POB. Sprzedawca zobowiązany, wyznaczony przez Prezesa URE, wykonuje obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji na podstawie Ustawy o odnawialnych źródłach energii zapewniając bilansowanie handlowe.

PRZYŁĄCZENIE DO SIECI MIKROINSTALACJI NA PODSTAWIE WNIOSKU
 O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA

Wypełniony druk Wniosku o określenie warunków przyłączenia wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby PEC Sp. z o.o. lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Armii Krajowej 5, 26-200 Końskie. Następnie PEC w Końskich Sp. z o.o. dokona weryfikacji wniosku i wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia prześle propozycję warunków przyłączenia wraz z projektem umowy o przyłączenie. Dokumenty te zawierają wszystkie przewidziane ustawą Prawo energetyczne szczegółowe informacje techniczne i ustalenia niezbędne do przyłączenia mikroinstalacji. W szczególności zawierają zakres budowanych urządzeń i ich parametry techniczne, obowiązki stron, termin przyłączenia oraz ważności umowy, osoby wskazane do koordynacji prac oraz odpowiedzialność stron i zasady rozstrzygania sporów, umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci.

Realizacja procesu przyłączenia po stronie PEC w Końskich Sp. z o.o. rozpoczyna się
z dniem podpisania umowy  o przyłączenie. 

Po realizacji przez Strony swoich zobowiązań wynikających z umowy o przyłączenie, następują etapy:

 • odbiór urządzeń wykonanych przez PEC w Końskich Sp. z o.o.,
 • po stronie Wnioskodawcy – złożenie „Oświadczenia o wykonaniu mikroinstalacji”, które podpisuje Wnioskodawca i Wykonawca, potwierdzając tym samym prawidłowość wykonanych przez siebie prac.

Po zakończeniu prac i stwierdzeniu budowy źródła zgodnie z umową
o przyłączenie,  PEC w Końskich Sp z o.o. wystawia „Protokół odbioru” jako potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej. Następnym etapem jest zawarcie przez Wnioskodawcę z PEC w Końskich Sp. z o.o. Umowy dystrybucji energii elektrycznej i ze Sprzedawcą-Kupującym Umowy sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej.